Ochrana osobných údajov

 • Užívateľ poskytuje svoje Litera Production o.z., Čaklovská 479/2, 821 02 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 54 448 735, 0911293903, Štatutárny orgán: Andrej Csino, predseda, kniha@presporskelegendy.sk .
 • Užívateľ (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje Litera Production o.z.,dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia OZ nemôže riadne plniť zmluvné povinnosti a preto nebude možné s Dotknutou osobou, resp. Užívateľom vstúpiť do záväzkového vzťahu. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Užívateľa, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, aktivácia tovaru alebo softvéru, registrácia v aplikácii / na webe, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách OZ skvalitnenie služieb dostupných v aplikácii /na webe.
 • OZ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti, resp. súhlasu Dotknutej osoby v súlade s ust. § 14 a nasl. zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“). Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri registrácii v aplikácii / na webe, alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním formulára alebo pri registrácii v aplikácii / na webe, aby OZ spracovala a uschovávala jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresu bydliska, emailovú adresa, telefónne alebo mobilné číslo, profilovú fotku, UID (špeciálne identifikačné číslo užívateľa priradené k jeho mobilnému zariadeniu), dátum narodenia, pri činnosti OZ týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovávala ich vo svojom informačnom systéme. Dotknutá osoba udeľuje OZ tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov.
 • Užívateľ zaslaním formulára OZ čestne prehlasuje, že dáva súhlas aby OZ spracúvala a uschovávala jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (definované v ods. 3 tohto článku) a to na účely uvedené v predchádzajúcom odseku. OZ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Užívateľa alebo Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. OZ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Užívateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Užívateľ (Dotknutá osoba) odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Užívateľom (Dotknutou osobou) OZ.
 • Užívateľ (Dotknutá osoba) má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime v aplikácii / na webe, ihneď po prihlásení.
 • OZ vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť OZ vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 • Užívateľ (Dotknutá osoba) má právo na základe písomnej žiadosti, od OZ vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.
 • Užívateľ (Dotknutá osoba) na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u spoločnosti OZ namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Dotknutej osoby na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Dotknutej osoby na účely priameho marketingu.
 • Spoločnosť OZ vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ spracúva osobné údaje Užívateľa (Dotknutej osoby) na účely uvedené v tomto dokumente prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Andrej Csino, Lucia Lackovičová, Core4 Advertising s.r.o.
 • Užívateľ, po odoslaní formulára alebo registrácii, môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách OZ. Užívateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať prostredníctvom kliknutia na “unsubscribe” v príslušnom maily.
 • Na ochranu osobných údajov Užívateľa sa vzťahuje aj právne úprava NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).